about

 

Naomi Heath – English  Below

Mae’n gas gyda fi wneud datganiadau artist. Â dweud y gwir yn onest, mae’n gas gyda fi eu darllen nhw hefyd. Ydych chi’n eu mwynhau nhw?

Rwyf fi’n gweithio fel artist achos fy mod i’n dwli ar gelf. Mae’n rhan ohonof fi. Hwn yw’n hanfod i. A’r unig beth rwyf fi’n gwybod amdano. Hanfod fy ngwaith yw ceisio cyfathrebu, yn eglur ac yn ddealladwy, heb fod yn nawddoglyd a heb eithrio neb. Rwyf fi’n credu bod celf sy’n taro deuddeg yn cyrraedd pob un sydd â diddordeb. Ac i mi mae pethau fel ego ac ansicrwydd a hanes personol yr artist yn llyffethair i’r gwaith ac yn ddi-angen.

Rwyf fi’n artist sy’n gwrando, sy’n ystyried pobl a lle yn bethau pwysig iawn. Ieithoedd y pethau hyn, a’u hanesion, sy’n gyrru deinameg fy ngwaith. Dim ond ar ôl dod yn gynefin â nhw y byddaf yn penderfynu ar gyfrwng neu gyfryngau fy ymateb – ai ar ffurf barddoniaeth a pherfformiad ynteu fideo a sain, ar ffurfiau technolegol neu ddiwylliannol eraill ynteu ar gyfuniad o sawl un. Mae gwyddoniaeth, fel celf, yn destun rhyfeddod i mi, ac rwyf fi wrth fy modd yn gwneud defnydd o sgiliau gwyddoniaeth a thechnoleg yn fy ngwaith.

Rwyf fi’n artist dwyieithog, ac mae hynnu’n helpu fi i ddeall bod sawl haenen gwahanol o ganfyddiad i’w chael, a fel mae’r gwahanol ffyrdd o weld a deall y byd yn cyd-fyw. Ar ben hynny mae fy ymwybyddiaeth yn cynyddu o’r holl bethau nad all celf ddim â’i ddweud, ac o ba mor fawr yw’r cyfran hwnnw o unrhyw brofiad sydd y tu hwnt i allu celf i’w gyflwyno. O achos hynny rwyf fi’n hoffi dilyn trywydd sy’n defnyddio dwy iaith a sawl synnwyr, trywydd sydd o’r herwydd yn rhoi mwy o gyfle i ni ‘glywed‘ – i gymryd i mewn a threfnu, a gweld rheswm, yn y byd o’n cwmpas a’i brofiadau.

Mae fy null gwaith yn un cydweithredol. Rwyf fi’n gwybod o brofiad bod pobl yn dysgu mwy amdan eu hunain drwy gydwneud â phobl eraill na thrwy weithio ar eu pennau eu hunain. Mae diwylliant a chymuned yn bethau mor ddwys, mor amlochrog a mor amlhaenog, fel bod gwahanol bersonoliaethau a’u ffyrdd gwahanol o weld y byd yn gallu agor ffenestri dealltwriaeth a chynnig ffyrdd ymlaen sydd nid yn unig yn newydd a dadlennol, ond sydd hefyd yn ddefnyddiol i’r rhai hynny sy’n dewis cydweithio.

Mae celf i mi’n beth syml, mewn sawl ffordd. Mae’n proses o ddysgu, o dyfu ac o roi, o gael eich harwain a’ch ysbrydoli gan bobl sy’n annwyl i chi, a gan bobl sy’n newydd i chi. Mae’n golygu hefyd ymateb yn onest, yn garedig ac yn haelionus i sefyllfaoedd a phobl, i lefydd a’u hanes. Mae’n golygu gwrthod cael eich caethiwo gan ragdybiaethau; a becso digon i weithio drwy’r dydd, bob dydd am wythnosau i greu rhywbeth yr ydych chi’n credu sy’n beth o werth, ac a fydd yn cyfoethogi bywydau pobl eraill. Ac mae’n golygu bod yn barod i wrthryfela.

Wele fi.

Naomi Heath

I hate writing artist’s statements. To be honest, I hate reading them too. Do you enjoy them?

I work as an artist because I love it. Art is embedded in me; it’s what I am, and it’s all I know. I just seek to communicate clearly and accessibly, without patronising or alienating anyone, at any stage in the process. I believe that if art’s good enough, it will reach anyone who’s interested. The artist’s ego, history and insecurities I see as unnecessary baggage.

I’m a listening artist, and people and places are very important to me. Their language and their narratives create the dynamics of my art. Only after getting a feel for these do I begin to decide what mediums I might use in response – perhaps poetry and performance, perhaps video and sound, perhaps other technologies or cultural forms. Perhaps a combination of several.

I’m a bilingual artist, and that helps me to understand how many different layers of perception exist, and how different ways of seeing and understanding exist alongside each other. I’m increasingly aware too, of all the things art can’t say, and how much of any experience it just can’t catch. So I’m drawn to multi-sensory and bilingual approaches that give us more chance to ‘clywed’ – make sense of and categorise – the world and experiences round us.

I’m a collaborative artist. In my experience, people learn more about themselves by working together, than by working alone. Cultures and communities are so dense, multi-faceted and multi-layered that different personalities and patterns of perception can open up understandings, and offer useful ways forward, for all of us involved in a collaboration.

Art’s a simple thing to me, in many ways. It’s a process of learning and growing and giving, of being guided and inspired by people you love, and people you meet. It’s about responding honestly, kindly and generously to situations, people, places and their stories. About refusing to be trapped by preconceptions. About caring enough to work all day, for days and weeks, to create something you believe is worthwhile, and will enrich others. And about being willing to rebel.

That’s me.

Advertisements